LETS Regels voor leden.

LETS Reglement

Het meedoen met LETSruilkring Emmen betekent instemmen met deze regels. Zijn er vragen neem dan contact op met een lid van de denktank voor nadere uitleg.

 1. LETSruilkring Emmen is een lokaal economisch transactie systeem, gebaseerd op ruilhandel, waarin informatie, diensten en / of goederen tussen leden worden uitgewisseld.
 2. De belangrijkste doelstelling van LETS is het zijn van een ontmoetingsplaats. Er kunnen hiertoe activiteiten worden georganiseerd door de leden. Bij de denktank kan hiervoor een financiële bijdrage worden gevraagd.
 3. Daarnaast is het een sociale vereniging waar mensen elkaar ontmoeten en elkaar helpen met goederen en diensten.
 4. Leden van de LETSruilkring Emmen verklaren zich akkoord met de taken van de denktank. Deze zijn 5 t/m 11:
 5. Informatiepunt t.b.v. de leden;
 6. Het beheer van de jaarlijkse contributie;
 7. Afhandeling mailverkeer / aanmelding nieuwe leden / bijhouden ledenbestand
 8. Het organiseren van vier bijeenkomsten per jaar;
 9. Het organiseren van een jaarlijkse ledenvergadering;
 10. Het in standhouden / up-to-date houden van de website.
 11. De denktank/feestcommissie komt minimaal vier keer per jaar, voorafgaand aan de organisatie van de bijeenkomsten bij elkaar. Wie deel wil nemen aan de denktank / organisatie kan zich aanmelden via het mailadres op de website.
 12. De naam voor de transactie eenheid bij de LETSruilkring Emmen is de turf.
 13. Tien turven is ongeveer gelijk aan een uur werk.
 14. Er kan gebruik gemaakt worden van het LETS administratiesysteem via de website.
 15. Er wordt alleen in hele turven geadministreerd.
 16. Wanneer deelnemers overeen komen om werkzaamheden ‘om niet’ te doen kan wel de activiteit zelf geregistreerd [0 turven registratie] worden.
 17. De LETSleden kunnen een transactie volledig in turven ‘betalen’, maar ook gedeeltelijk in euro’s [in verband met voor de transactie gemaakte kosten].
 18. Alleen de turven worden geadministreerd.
 19. Handel vindt plaats tussen leden onderling.
 20. Elk lid krijgt een LETSlidnummer.
 21. Een nieuw LETSlid krijgt in het eerste jaar 50 turven.
 22. Een LETSlid mag maximaal 200 turven negatief staan.
 23. Deelname aan LETSruilkring Emmen kost LETScontributie in euro’s en wordt vastgesteld in de LETSledenvergadering.
 24. De LETSruilkring kent geen rente.
 25. LETS is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeboden diensten en goederen, en ook biedt zij geen garantie. LETSleden dienen zelf te onderzoeken en af te spreken wat de kwaliteit van de betreffende handel is, voor zij tot de ‘koop’ of
  ‘verkoop’ overgaan.
 26. Vraag en aanbod wordt geregeld in onderling overleg of via de website.
 27. We proberen met elkaar misbruik van de ruilkring te voorkomen, maar in het uiterste geval kan LETS een turvenrekening blokkeren of LETSleden van deelname uitsluiten. Evenzo kan de LETS – op wettelijke of andere gronden – een aanbod en/of vraag weigeren op de website op te nemen. Een en ander ter overweging op de ledenvergadering.
 28. Alle LETSleden zijn vrij om iets toe te voegen aan het beleid, waaronder het oprichten van een kerngroep. Besluiten hiertoe worden op de jaarlijkse ledenvergadering genomen.
 29. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden gegeven. Ieder LETSlid zegt toe de ledenlijst alleen te gebruiken waar ze voor bedoeld is: te LETSen.
 30. Iedere deelnemer is verplicht AVP verzekerd te zijn; LETS is niet aansprakelijk voor eventuele schade opgelopen tijdens werkzaamheden ten behoeve van LETS of leden van LETS.
 31. In gevallen, waarin dit LETSreglement niet voorziet, beslist de LETS

ledenvergadering,
Mei 2019