LETS Regels voor leden.

Het meedoen met LETSruilkring Emmen betekent instemmen met deze regels. Zijn er vragen neem dan contact op met een lid van het CRE (Coördinatie Ruilkring Emmen) voor nadere uitleg.

 1. LETSruilkring Emmen is een lokaal economisch transactie systeem, gebaseerd op ruilhandel, waarin informatie, diensten en / of goederen tussen leden worden uitgewisseld.
 2. De belangrijkste doelstelling van LETS is het zijn van een sociale vereniging waar mensen elkaar helpen met goederen en diensten.
 3. Daarnaast is het een ontmoetingsplaats en kunnen er hiertoe activiteiten worden georganiseerd door de leden. Bij het CRE kan hiervoor een financiële bijdrage worden gevraagd.
 4. De leden van de LETSruilkring Emmen verklaren zich akkoord met de taken van het CRE. Deze zijn:
  • Informatiepunt t.b.v. de leden;
  • Contactpunt voor nieuwe leden, waaronder het behandelen van aanmeldingen via de website;
  • Het bekend maken van informatie, voor zover relevant, aan de andere leden;
  • Beheer van de financiën;
  • Het organiseren van een jaarlijkse ledenvergadering.
 5. De naam voor de transactie eenheid bij de LETSruilkring Emmen is de turf.
  • Tien turven is ongeveer gelijk aan een uur werk;
  • Er wordt alleen in hele turven geadministreerd;
  • Wanneer deelnemers overeen komen om werkzaamheden ‘om niet’ te doen wordt wel de activiteit zelf geregistreerd [0 turven registratie];
  • Betalingen geschieden via de website of met fysieke turven;
  • De LETSleden kunnen een transactie volledig in turven ‘betalen’, maar ook gedeeltelijk in euro's [in verband met voor de transactie gemaakte kosten].
  • Alleen de turven worden geadministreerd.
 6. Handel vindt plaats tussen leden onderling. Werkzaamheden voor het nut en welbevinden van de hele vereniging worden bekostigd door de bank.
 7. Elk lid krijgt een LETSlidnummer.
  • Een LETSlid krijgt bij betaling van de contributie per jaar 25 turven; in het eerste jaar 50 turven;
  • Een LETSlid mag maximaal 200 turven negatief staan;
 8. Deelname aan LETSruilkring Emmen kost LETScontributie in euro's en wordt vastgesteld in de LETSledenvergadering.
 9. De LETSruilkring kent geen rente.
 10. LETS is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeboden diensten en goederen, en ook biedt zij geen garantie. LETSleden dienen zelf te onderzoeken en af te spreken wat de kwaliteit van de betreffende handel is, voor zij tot de ‘koop’ of ‘verkoop’ overgaan.
 11. Vraag en aanbod wordt geregeld via de website;
 12. We proberen met elkaar misbruik van de ruilkring te voorkomen, maar in het uiterste geval kan LETS een turvenrekening blokkeren of LETSleden van deelname uitsluiten. Evenzo kan de LETS - op wettelijke of andere gronden - een aanbod en/of vraag weigeren op de website op te nemen. Een en ander ter overweging op de ledenvergadering.
 13. Alle LETSleden zijn vrij om iets toe te voegen aan het beleid, waaronder het oprichten van een kerngroep. Besluiten hiertoe worden op de jaarlijkse ledenvergadering genomen.
 14. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden gegeven. Ieder LETSlid zegt toe de ledenlijst alleen te gebruiken waar ze voor bedoeld is: te LETSen.
 15. Iedere deelnemer is verplicht AVP verzekerd te zijn; LETS is niet aansprakelijk voor eventuele schade opgelopen tijdens werkzaamheden ten behoeve van LETS of leden van LETS.
 16. In gevallen, waarin dit LETSreglement niet voorziet, beslist de LETS ledenvergadering.

Oktober 2017